Оцењивање

ОЦЕЊИВАЊЕ

Поступак оцењивања спроводи именовани тим за оцењивање кроз фазе прегледа документације и оцењивање на лицу места које обухвата и осведочење у спровођење поступака оцењивања усаглашености.

- Преглед документације

Преглед достављене документације обавља тим за оцењивање. Прегледом документације се утврђује усаглашеност документације са захтевима референтних докумената за пријављену врсту и обим акредитације. Неусаглашености и/или недостаци утврђене у овој фази морају бити отклоњене у дефинисаном року. Уколико тело за оцењивање усаглашености не достави благовремено доказе о отклоњеним неусаглашеностима и/или недостацима АТС тражи писано изјашњење о намерама за наставак поступка акредитације.
Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни у дефинисаном року о наставку поступка акредитације, односно не достави доказе, сматра се да је одустало од даљег поступка акредитације и АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

- Оцењивање на лицу места

За свако оцењивање израђује се план оцењивања и усаглашава термин за спровођење оцењивања на лицу места са телом за оцењивање усаглашености. План оцењивања, поред осталих елемената, обавезно садржи и експлицитно навођење поступака оцењивања усаглашености из траженог обима акредитације који ће бити предмет осведочења од стране тима за оцењивање АТС-а.
Осведочење се може обавити на локацији тела за оцењивање усаглашености и/или на локацијама где оно обавља послове оцењивања усаглашености за које је затражило акредитацију. Када осведочење у планиране и договорене послове оцењивања усаглашености није могуће спровести током оцењивања на лицу места, оно се планира посебно - пре или после оцењивања на локацији. Избор репрезентативних узорака послова оцењивања усаглашености, који ће бити предмет осведочења се обавља уз поштовање критеријума за осведочење који су дати у упутству за одређивање локација на којима ће се обавити оцењивање, броја дана оцењивања и за избор репрезентативног узорка послова оцењивања усаглашености из обима акредитације који ће бити предмет осведочења.
Оцењивање на лицу места спроводи се у складу са процедуром АТС-а за оцењивање тела за оцењивање усаглашености и састоји се од уводног састанка, оцењивања и завршног састанка.
На уводном састанку представницима тела за оцењивање усаглашености се саопштавају све релевантне информације у вези поступка оцењивања и даљег тока поступка акредитације, укључујући и обавезе у вези чувања поверљивости. На уводном састанку се, између осталог потврђује план и обим оцењивања.
Тело за оцењивање усаглашености мора током оцењивања омогућити тиму за оцењивање АТС-а увид у сва релевантна документа, приступ у све просторије које су у вези са пословима оцењивања усаглашености за који се тражи акредитација, као и разговор са особљем које је укључено у послове обухваћене оцењивањем.
На завршном састанку, тим за оцењивање обавештава представнике тела за оцењивање усаглашености о налазима оцењивања, укључујући и утврђене неусаглашености и/или забринутости, уколико их је било, поступак у вези решавања утврђених неусаглашености и/или забринутости, као и препоруку тима за оцењивање у вези одлуке о акредитацији. Телу за оцењивање усаглашености се мора омогућити да постави питања, односно затражи разјашњења у вези налаза тима за оцењивање. Вођа тима израђује Записник са завршног састанка који садржи основне информације о току оцењивања на лицу места, позивање на листу утврђених неусаглашености и/или забринутости (Листу налаза) и препоруку тима за оцењивање. Записник потписује вођа тима и представник тела за оцењивање усаглашености. Уколико не дође до разумевања, односно не постигне се сагласност у вези са констатованим неусаглашеностима и/или забринутостима, односно препоруком тима у вези одлуке о акредитацији, вођа тима то наводи у записнику. Представници тела за оцењивање усаглашености се изјашњавају о налазима оцењивања и у случају неслагања са налазима тима за оцењивање, објашњење неслагања тело за оцењивање усаглашености може проследити АТС-у.
Након оцењивања на лицу места, тим за оцењивање израђује писани извештај о оцењивању који се доставља оцењиваном телу за оцењивање усаглашености.

- Отклањање неусаглашености

Када су током оцењивања утврђене неусаглашености, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у дефинисаном року достави предлог мера за отклањање утврђених неусаглашености који укључује и анализу узрока неусаглашености. Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене мере као адекватне тело за оцењивање усаглашености има додатни рок да дефинише нови предлог мера. Рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од четири месеца приликом почетног оцењивања, од дана када је прихваћен предлог мера за њихово отклањање. У свим осталим случајевима, рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од два месеца.
У дефинисаном року тело за оцењивање усаглашености обавештава АТС, писаним путем, о отклањању утврђених неусаглашености и доставља доказе о спроведеним мерама, односно отклањању неусаглашености.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене неусаглашености отклоњене на задовољавајући начин. Потврђивање отклањања неусаглашености се може обавити прегледом и оценом достављених писаних доказа и/или накнадним оцењивањем.Уколико се мере за отклањање неусаглашености не дефинишу у утврђеном року, односно неусаглашености не отклоне у предвиђеном року, односно уколико су предложене мере и даље неадекватне, АТС доноси одлуку о недодељивању акредитације, а поступак се може поново покренути подношењем нове пријаве за акредитацију.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о недодељивању акредитације.
Када су током оцењивања утврђене забринутости, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у дефинисаном року достави предлог мера и рокова за отклањање утврђених забринутости, који укључује и анализу узрока забринутости. Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене мере и рокове као адекватне, тело за оцењивање усаглашености има додатни рок да дефинише нови предлог мера.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене забринутости отклоњене на задовољавајући начин, током наредног оцењивања тела за оцењивање усаглашености. Уколико се том приликом установи да утврђена забринутост није отклоњена, онда се у вези тог захтева може утврдити неусаглашеност.