Критеријуми за акредитацију

КРИТЕРИЈУМИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

- Критеријуми за акредитацију 

Критеријуми за стицање и одржавање акредитације су утврђени у:
- Закону о акредитацији;
- српским стандардима којима су преузети међународни, односно европски хармонизовани стандарди, који садрже опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне тела за оцењивање усаглашености за поједине врсте акредитација;
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области акредитације и оцењивања усаглашености које су издали ЕА, IAF и ILAC;
- правилима акредитације.

Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни тело за оцењивање усаглашености је расположива и на захтев.

- Измене критеријума акредитације

Уколико се измене критеријуми  акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.

- Информације о критеријумима акредитације

Све битне информације о критеријумима акредитације ажурирају се на интернет страници, а могу се добити и на захтев.