Дефиниције

ДЕФИНИЦИЈЕ

Акредитација
Акредитација је утврђивање од стране националног тела за акредитацију да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, који су утврђени у одговарајућим српским, односно међународним и европским хармонизованим стандардима, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, укључуjући и зaхтeвe утврђeнe у рeлeвaнтним сeктoрским шeмaмa за оцењивање усаглашености.

Акредитационо тело
Национално тело надлежно за акредитацију.

Жалба
Захтев тела за оцењивање усаглашености акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

Заинтересоване стране
Стране које су непосредно или посредно заинтересоване за акредитацију.
Напомена: Непосредан интерес се односи на тела која се подвргавају акредитацији, а посредан интерес на тела и организације које користе или се ослањају на акредитоване услуге оцењивања усаглашености.

Знак (логотип) акредитационог тела
Знак (логотип) који акредитационо тело користи за своју идентификацију.

Надзор
Низ активности, изузев поновног оцењивања, које се предузимају ради праћења да ли акредитовано тело за оцењивање усаглашености и даље испуњава захтеве за акредитацију.
Напомена: Надзор обухвата надзорно оцењивање на лицу места и друге надзорне активности као што су:
- упити акредитационог тела упућени телу за оцењивање усаглашености о аспектима који се односе на акредитацију,
- захтеви упућени телу за оцењивање усаглашености да достави документе и записе (нпр. извештаје о интерним проверама, записе о преиспитивању од стране руководства, записе о приговорима/жалбама, копије исправа о усаглашености издате под акредитацијом, ажурну листу особља – у лабораторији; контролора; аудитора/проверавача/оцењивача, ажурну листу сертификованих клијената, листу консултаната, ажурну листу контролора резултате интерне контроле квалитета),
- праћење перформанси тела за оцењивање усаглашености (као што су резултати учешћа у међулабораторијским поређењима, програмима за испитивање оспособљености и слично),
- преиспитивање исправности коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију.

Оцењивање
Процес који акредитационо тело спроводи да оцени подносиоца пријаве/тело за оцењивање усаглашености на бази одређеног(их) стандарда и/или других нормативних докумената за дефинисани обим акредитације.
Напомена: Оцењивање компетентности тела за оцењивање усаглашености обухвата утврђивање компетентности за послове које обавља тело за оцењивање усаглашености у целини, укључујући и компетентност особља, валидност методологија за оцењивање усаглашености и валидност резултата оцењивања усаглашености.

Укидање акредитације
Процес поништења акредитације у потпуности.

Осведочење
Посматрање рада тела за оцењивање усаглашености при обављању послова оцењивања усаглашености из траженог/додељеног обима акредитације.

Обим акредитације
Специфициране услуге оцењивања усаглашености за које се акредитација тражи или је додељена.

Приговор
Израз незадовољства, осим жалбе, упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености, на који се очекује одговор.

Проширење обима акредитације
Процес проширења обима акредитације.

Сертификат о акредитацији
Комплет докумената у којима је наведено да је акредитација додељена за утврђени обим акредитације (попис акредитованих послова оцењивања усаглашености).

Симбол акредитације и позивање на акредитацију
Симбол акредитације је регистрован симбол, власништво АТС-а, за чије коришћење АТС даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус акредитације. Уместо симбола акредитације, акредитована тела за оцењивање усаглашености могу користити текстуално позивање на акредитацију, а могу се могу позивати на статус АТС-а као потписника мултилатералних споразума о међусобном признавању.

Комбиновани знакови
Знакови ILAC и IAF мултилатералних споразума о међусобном признавању у комбинацији са симболом акредитације представљају комбиноване знакове за које АТС даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да их користе.

Смањење обима акредитације
Процес одузимања дела обима акредитације.

Суспензија акредитације
Процес привременог поништења акредитације, у потпуности или за део обима акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености
Правно лице или део правног лица, такав да може бити правно одговоран, које обавља послове оцењивања усаглашености, што укључује испитивање, еталонирање, сертификацију, контролисање, верификацију и валидацију или испитивање оспособљености.
Напомена: Када се у овим Правилима користи израз тело за оцењивање усаглашености, он се односи и на подносиоца пријаве за акредитацију и на акредитовано тело за оцењивање усаглашености, уколико није другачије наведено.

Исправа о усаглашености
Извештај о испитивању, уверење о еталонирању, сертификат, извештај или сертификат о контролисању, извештај о верификацији и валидацији, извештај о испитивању оспособљености, који издаје акредитовано тело за оцењивање усаглашености за активности из додељеног обима акредитације.

Међународне организације
Међународне организације, чији је АТС члан, су: European co-operation for Accreditation (EA) - Европска организација за акредитацију, International Accreditation Forum (IAF) - Међународни форум за акредитацију и International Laboratory Accreditation cooperation (ILAC) - Међународна организација за акредитацију лабораторија.